NỘI DUNG KHÓA BỒI DƯỠNG

NỘI DUNG  KHÓA BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN KHU VỰC TÂY NGUYÊN NĂM 2020

Khoá bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy mạch kiến thức

Thống kê- Xác suất trong chương trình phổ thông môn Toán năm 2018 

Buổi 1: Mạch kiến thức Xác suất và các vấn đề liên quan

 • Một số lưu ý khi dạy học khái niệm trong Xác suất.
 • Xác suất điều kiện và công thức Bayes.
 • Giới thiệu chi tiết và hệ thống mạch kiến thức Xác suất từ lớp 2 đến lớp 12.
 • Thực hành xây dựng 1 giáo án về phần Xác suất.

Buổi 2: Mạch kiến thức Thống kê và các vấn đề liên quan

 • Một số lưu ý khi dạy học các khái niệm trong Thống kê.
 • Xử lý số liệu ghép nhóm.
 • Giới thiệu chi tiết và hệ thống mạch kiến thức Thống kê từ lớp 2 đến lớp 12.
 • Thực hành xây dựng 1 giáo án về phần Thống kê.

Buổi 3: Thực hành sử dụng phần mềm và Thiết kế hoạt động trải nghiệm 

 • Thực hành xử lý số liệu và vẽ các loại biểu đồ trên phần mềm Microsoft Excel.
 • Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm phát triển tư duy thống kê và xác suất cho học sinh phổ thông.

Buổi 4: Báo cáo kết quả và tổng kết khóa học.

 • Học viên trình bày và thảo luận phân tích các giáo án đã soạn.
 • Tổng kết khóa học.