Chương trình

Thời gian

Nội dung

Giảng viên

07:15-07:45

                          Đón tiếp đại biểu

07:45-08:00

                        Khai mạc Khóa bồi dưỡng


08:00-09:30

Chuyên đề 1: Mạch kiến thức Hình học – Đo lường trong Chương trình Toán 2018

TS. Phạm Anh Minh

(Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) 

09:30-10:00

Giải lao


10:00-11:30

Chuyên đề 1 (tiếp theo): Mạch kiến thức Hình học – Đo lường trong Chương trình Toán 2018

TS. Phạm Anh Minh

(Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) 

11:30-14:00

Nghỉ trưa


14:00-15:30


Chuyên đề 2: Xung quanh phép quay

GS.TS. Nguyễn Hùng Sơn

(Trường Đại học Tổng hợp Warszawa, Ba Lan)

15:30-16:00

Giải lao


16:00-17:00


Chuyên đề 2 (tiếp theo): Xung quanh phép quay

GS.TS. Nguyễn Hùng Sơn

(Trường Đại học Tổng hợp Warszawa, Ba Lan)