Lịch học

 

Thời gian

26/12/2020

27/12/2020

28/12/2020

29/12/2020

8:00-9:30

Chuyên đề 1

Nghỉ

Chuyên đề 1

Chuyên đề 1

9:30-9:45

Giải lao

Giải lao

Giải lao

9:45-11:15

Chuyên đề 2

Chuyên đề 2

Chuyên đề 3

11:30-13:30

Ăn trưa

Ăn trưa

Ăn trưa

13:00-14:30

Chuyên đề 3

(13:30-15:00)

Chuyên đề 1

Chuyên đề 3

(13:30-15:45)

Chuyên đề 2

(13:30-15:00)

14:30-14:45

Giải lao

14:45-16:15

Chuyên đề 2

16:15-16:45

Giải lao

16:45-17:30

Chuyên đề 3