Tài trợ

Viện NCCCT sẽ xem xét tài trợ chỗ ở và một phần kinh phí đi lại trong nước cho một số ít nhà khoa học trẻ, tiến sĩ hoặc nghiên cứu sinh không ở TP. Hồ Chí Minh tham dự Trường Đông.

Để được xét tài trợ, đề nghị chuẩn bị:

- Đơn xin tài trợ theo mẫu tại đây.

- CV hoặc lý lịch khoa học

- Thư giới thiệu (nếu có)

Hồ sơ này có thể tải lên trực tiếp khi đăng ký tham dự hoặc gửi tới Viện theo địa chỉ email: ltlanh@viasm.edu.vn trước ngày 21/12/2020.