Bài giảng Talk 10

Các Thầy/Cô và các bạn sinh viên có thể xem Bài giảng: tại đây

Ngoài ra Bài giảng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN có thể xem tại: Facebook