Đăng ký tham dự

Link: https://forms.gle/Bbo1DghLxTMPYhfUA

QR code:vorn2022.jpg

Thời hạn đăng ký tham dự: 20/07/2022

Thời hạn đăng ký tài trợ: 10/07/2022