Tài trợ

Ban Tổ chức sẽ xem xét tài trợ chi phí đi lại và chỗ ở cho giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học hoặc sinh viên ở ngoài khu vực thành phố Hồ Chí Minh tham dự Khóa học thực hành. Vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào Link đăng ký và gửi kèm CV để đăng ký tài trợ.