Năm 2021

Số khách mời và nghiên cứu viên sẽ đến Viện từ nay đến hết năm 2021

STT Họ và tên Cơ quan hiện đang công tác Chức danh tại Viện NCCCT Thời gian làm việc cụ thể
1 TS. Nguyễn Thanh Diệu Đại học Vinh Nghiên cứu viên 01/05 - 31/07/2021
2 GS. Mouez Dimassi Institut de mathématiques de Bordeaux 1 (I.M.B.) Nghiên cứu viên cao cấp 01/10 - 30/11/2021
3 TS. Nguyễn Thạc Dũng Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội Nghiên cứu viên 01/06 - 31/08/2021
4 TS. Nguyễn Đăng Hợp Viện Toán học, VAST Nghiên cứu viên 01/08 - 31/10/2021
5 TS. Phan Quốc Hưng Đại học Duy Tân Nghiên cứu viên chính 01/08 - 30/09/2021
6 TS. Ninh Văn Thu ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội Nghiên cứu viên chính 01/06 - 31/08/2021
7 TS. Dương Anh Tuấn Đại học Sư phạm Hà Nội Nghiên cứu viên chính 01/08 - 31/10/2021