Năm 2019
STT Họ và tên Cơ quan chủ quản Chuyên ngành Thời gian làm việc tại Viện NCCC Toán
1 TS. Vũ Hoài An Cao đẳng Hải Dương 01/10 - 31/12/2019
2 PGS. TS. Tạ Thị Hoài An Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/10 - 31/12/2019
3 PGS. Cung Thế Anh Đại học Sư phạm Hà Nội 01/10 - 31/12/2019
4 GS. Nguyễn Quang Diệu Đại học Sư phạm Hà Nội 01/09 - 30/11/2019
5 TS. Nguyễn Thanh Diệu Đại học Vinh 01/02 - 30/04/2019
6 TS. Nguyễn Thạc Dũng Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/06 - 31/08/2019
7 TS. Phạm Hoàng Hà Đại học Sư phạm Hà Nội 01/10 - 31/12/2019
8 TS. Đặng Tuấn Hiệp Đại học Đà Lạt 01/09 - 31/10/2019
9 TS. Nguyễn Đăng Hợp Viện Toán học, VAST 01/06 - 31/08/2019
10 TS. Nguyễn Đăng Hợp Viện Toán học, VAST 01/09/2018 - 31/03/2019
11 TS. Hà Duy Hưng Trường THPT Chuyên - Đại học Sư phạm Hà Nội 05/08 - 31/10/2019
12 TS. Phạm Việt Hùng Viện Toán học, VAST 01/02 - 30/04/2019
13 TS. Phan Quốc Hưng Đại học Duy Tân 01/05 - 31/07/2019
14 PGS. TS. Trần Đình Kế Đại học Sư phạm Hà Nội 01/10 - 31/12/2019
15 TS. Trần Vũ Khanh Đại Học Wollongong, Úc 10/12/2018 - 10/02/2019
16 GS. Hà Huy Khoái Đại học Thăng Long 01/10 - 31/12/2019
17 TS. Lương Đăng Kỳ Đại học Quy Nhơn 01/08 - 31/10/2019
18 TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/03 - 31/05/2019
19 GS. Jean Bernard Lasserre LAAS-CNRS, 7 avenue du Colonel Roche, BP 05/03 - 14/03/2019
20 PGS. Cao Huy Linh Đại học Sư phạm - Đại học Huế 01/03 - 31/05/2019
21 PGS. Sĩ Đức Quang Đại học Sư phạm Hà Nội 01/08 - 31/10/2019
22 TS. Võ Thị Như Quỳnh ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/09 - 31/10/2019
23 PGS. TS. Phạm Tiến Sơn Trường Đại học Đà Lạt 01/01 - 31/03/2019
24 PGS.TS. Nguyễn Sum Đại học Sài Gòn 01/09 - 30/11/2019
25 GS. Hà Huy Tài Đại học Tulane 01/05 - 30/06/2019
26 TS. Nguyễn Tất Thắng Viện Toán học, VAST 01/01 - 31/03/2019
27 TS. Nguyễn Thị Thảo Đại học Sư phạm Hà Nội 01/01 - 31/03/2019
28 TS. Ninh Văn Thu ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/06 - 31/08/2019
29 TS. Phạm Trọng Tiến ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/09/2018 - 31/08/2019
30 TS. Đinh Sĩ Tiệp Viện Toán học, VAST 01/01 - 31/03/2019
31 TS. Hồ Minh Toàn Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/01 - 31/03/2019
32 TS. Dương Anh Tuấn Đại học Sư phạm Hà Nội 01/05 - 31/07/2019
33 TS. Lê Hải Yến Viện Toán học, VAST 01/09/2018 - 31/08/2019