Năm 2019
STT Họ và tên Cơ quan chủ quản Chuyên ngành Thời gian làm việc tại Viện NCCC Toán
1 TS. Đỗ Việt Cường Đại học KHTN - ĐHQGHN 01/09/2018 - 31/03/2019
2 TS. Nguyễn Thanh Diệu Đại học Vinh 01/02 - 30/04/2019
3 TS. Nguyễn Tiến Dũng Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/01 - 31/03/2019
4 TS. Lê Thanh Hiếu Trường Đại học Quy Nhơn 01/01 - 31/03/2019
5 TS. Hà Minh Hoàng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 11/02 - 11/05/2019
6 TS. Nguyễn Đăng Hợp Viện Toán học, VAST 01/09/2018 - 31/03/2019
7 TS. Phạm Việt Hùng Viện Toán học, VAST 01/02 - 30/04/2019
8 GS. Brigitte Jaumard Concordia University Montreal, Canada 13/04 - 07/05/2019
9 PGS. Nabil KAZI-TANI Université de Lyon 1 17/03 - 22/03/2019
10 TS. Trần Vũ Khanh Đại Học Wollongong, Úc 10/12/2018 - 10/02/2019
11 TS. Bùi Trọng Kiên Viện Toán học, VAST 01/01 - 31/03/2019
12 GS. Jeroen Lamb Department of Mathematics Imperial College London 29/12/2018 - 07/01/2019
13 TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/03 - 31/05/2019
14 GS. Jean Bernard Lasserre LAAS-CNRS, 7 avenue du Colonel Roche, BP 05/03 - 14/03/2019
15 PGS. Cao Huy Linh Đại học Sư phạm - Đại học Huế 01/03 - 31/05/2019
16 TS. Ngô Hoàng Long Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 01/02 - 30/04/2019
17 TS. Trần Tuấn Nam Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 01/03 - 31/05/2019
18 GS. Pierre Nolin 02/05 - 03/05/2019
19 TS. Grzegorz Oleksik University of Lodz 02/03 - 14/03/2019
20 GS. Arnd Rosch Universität Duisburg-Essen 05/03 - 29/03/2019
21 TS. Phan Quang Sáng Học viện Nông nghiệp Việt Nam 01/01 - 30/04/2019
22 GS. Konrad Schmudgen University of Leipzig 17/02 - 14/03/2019
23 GS. Ruey-Lin Sheu National Cheng Kung University 08/01 - 18/01/2019
24 TS. Tạ Công Sơn Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/01 - 31/03/2019
25 PhD. Nguyễn Hải Sơn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 01/01 - 31/03/2019
26 PGS. TS. Phạm Tiến Sơn Trường Đại học Đà Lạt 01/01 - 31/03/2019
27 GS. Kiyoshi Takeuchi College of Mathematics, University of Tsukuba 27/01 - 01/02/2019
28 TS. Nguyễn Tất Thắng Viện Toán học, VAST 01/01 - 31/03/2019
29 TS. Nguyễn Thị Thảo Đại học Sư phạm Hà Nội 01/01 - 31/03/2019
30 TS. Đinh Sĩ Tiệp Viện Toán học, VAST 01/01 - 31/03/2019
31 TS. Nguyễn Thị Toàn Đại học Bách khoa Hà Nội 01/11/2018 - 28/02/2019
32 TS. Hồ Minh Toàn Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/01 - 31/03/2019
33 TS. Nguyễn Minh Trí Trường Đại học Đồng Nai 01/03 - 31/05/2019
34 TS. Lê Công Trình Đại học Quy Nhơn 15/02 - 14/03/2019
35 TS. Nguyễn Thành Trung Đại học Hải Phòng 11/02 - 11/05/2019
36 TS. Đinh Thành Trung Đại học FPT 01/03 - 31/05/2019
37 TS. Nguyễn Văn Tuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 2 01/01 - 31/03/2019
38 ThS. Đỗ Ngọc Yến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh 01/03 - 31/05/2019