Năm 2019
STT Họ và tên Cơ quan chủ quản Chuyên ngành Thời gian làm việc tại Viện NCCC Toán
1 GS. Nguyễn Việt Anh University of Lille (France) 01/06 - 31/07/2019
2 TS. Đỗ Việt Cường Đại học KHTN - ĐHQGHN 01/09/2018 - 31/03/2019
3 TS. Trần Tất Đạt Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, MPI MIS 01/06 - 31/07/2019
4 TS. Nguyễn Thanh Diệu Đại học Vinh 01/02 - 30/04/2019
5 TS. Lưu Hoàng Đức Viện Toán học và Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, MPI MiS 01/06 - 14/08/2019
6 TS. Nguyễn Thạc Dũng Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/06 - 31/08/2019
7 TS. Nguyễn Tiến Dũng Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/01 - 31/03/2019
8 TS. Nguyễn Tuấn Duy Trường Đại học Tài Chính Marketing 01/06 - 31/07/2019
9 GS. Maria Jose Garrido-Atienza University of Sevilla 21/06 - 25/08/2019
10 PGS. TS. Phạm Văn Hải Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/04 - 30/06/2019
11 TS. Lê Thanh Hiếu Trường Đại học Quy Nhơn 01/01 - 31/03/2019
12 TS. Hà Minh Hoàng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN 11/02 - 11/05/2019
13 TS. Nguyễn Đăng Hợp Viện Toán học, VAST 01/06 - 31/08/2019
14 TS. Nguyễn Đăng Hợp Viện Toán học, VAST 01/09/2018 - 31/03/2019
15 TS. Phạm Việt Hùng Viện Toán học, VAST 01/02 - 30/04/2019
16 TS. Phan Quốc Hưng Đại học Duy Tân 01/05 - 31/07/2019
17 TS. Kim Hyeson Seoul National University 01/07 - 31/08/2019
18 GS. Brigitte Jaumard Concordia University Montreal, Canada 13/04 - 07/05/2019
19 PGS. Nabil KAZI-TANI Université de Lyon 1 17/03 - 22/03/2019
20 TS. Trần Vũ Khanh Đại Học Wollongong, Úc 10/12/2018 - 10/02/2019
21 TS. Bùi Trọng Kiên Viện Toán học, VAST 01/01 - 31/03/2019
22 GS. Jeroen Lamb Department of Mathematics Imperial College London 29/12/2018 - 07/01/2019
23 TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/03 - 31/05/2019
24 GS. Jean Bernard Lasserre LAAS-CNRS, 7 avenue du Colonel Roche, BP 05/03 - 14/03/2019
25 PGS. Cao Huy Linh Đại học Sư phạm - Đại học Huế 01/03 - 31/05/2019
26 PGS. Trương Thị Diệu Linh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/04 - 30/06/2019
27 TS. Ngô Hoàng Long Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 01/02 - 30/04/2019
28 TS. Trần Tuấn Nam Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 01/03 - 31/05/2019
29 TS. Lâm Hoàng Nguyên University of British Columbia 01/06 - 31/07/2019
30 GS. Pierre Nolin 02/05 - 03/05/2019
31 TS. Grzegorz Oleksik University of Lodz 02/03 - 14/03/2019
32 TS. Hà Phi Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 01/09/2018 - 31/08/2019
33 TS. Lê Phương Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM 01/05 - 31/07/2019
34 GS. Arnd Rosch Universität Duisburg-Essen 05/03 - 29/03/2019
35 TS. Phan Quang Sáng Học viện Nông nghiệp Việt Nam 01/01 - 30/04/2019
36 GS. Konrad Schmudgen University of Leipzig 17/02 - 14/03/2019
37 GS. Ruey-Lin Sheu National Cheng Kung University 08/01 - 18/01/2019
38 TS. Tạ Công Sơn Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/01 - 31/03/2019
39 PhD. Nguyễn Hải Sơn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 01/01 - 31/03/2019
40 PGS. TS. Phạm Tiến Sơn Trường Đại học Đà Lạt 01/01 - 31/03/2019
41 GS. Hà Huy Tài Đại học Tulane 01/05 - 30/06/2019
42 GS. Kiyoshi Takeuchi College of Mathematics, University of Tsukuba 27/01 - 01/02/2019
43 TS. Nguyễn Như Thắng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 01/05 - 31/07/2019
44 TS. Nguyễn Tất Thắng Viện Toán học, VAST 01/01 - 31/03/2019
45 TS. Nguyễn Thị Thảo Đại học Sư phạm Hà Nội 01/01 - 31/03/2019
46 TS. Ninh Văn Thu ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/06 - 31/08/2019
47 TS. Đỗ Phan Thuận Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 08/04 - 08/07/2019
48 TS. Phạm Trọng Tiến ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/09/2018 - 31/08/2019
49 TS. Đinh Sĩ Tiệp Viện Toán học, VAST 01/01 - 31/03/2019
50 TS. Nguyễn Thị Toàn Đại học Bách khoa Hà Nội 01/11/2018 - 28/02/2019
51 TS. Hồ Minh Toàn Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/01 - 31/03/2019
52 TS. Nguyễn Minh Trí Trường Đại học Đồng Nai 01/03 - 31/05/2019
53 TS. Lê Công Trình Đại học Quy Nhơn 15/02 - 14/03/2019
54 TS. Nguyễn Thành Trung Đại học Hải Phòng 11/02 - 11/05/2019
55 TS. Đinh Thành Trung Đại học FPT 01/03 - 31/05/2019
56 TS. Vũ Văn Trường Đại học Hoa Lư 01/07 - 30/09/2019
57 TS. Dương Anh Tuấn Đại học Sư phạm Hà Nội 01/05 - 31/07/2019
58 TS. Nguyễn Văn Tuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 2 01/01 - 31/03/2019
59 ThS. Đỗ Ngọc Yến Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh 01/03 - 31/05/2019
60 TS. Lê Hải Yến Viện Toán học, VAST 01/09/2018 - 31/08/2019