Năm 2019
STT Họ và tên Cơ quan chủ quản Chuyên ngành Thời gian làm việc tại Viện NCCC Toán
1 TS. Vũ Hoài An Cao đẳng Hải Dương 01/10 - 31/12/2019
2 PGS. TS. Tạ Thị Hoài An Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/10 - 31/12/2019
3 GS. TS. Cung Thế Anh Đại học Sư phạm Hà Nội 01/10 - 31/12/2019
4 TS. Đỗ Việt Cường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH QGHN 01/09/2018 - 31/03/2019
5 PGS. TS. Nguyễn Thanh Diệu Đại học Vinh 01/02 - 30/04/2019
6 GS. Nguyễn Quang Diệu Đại học Sư phạm Hà Nội 01/09 - 30/11/2019
7 TS. Lưu Hoàng Đức Viện Toán học và Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, MPI MiS 01/06 - 14/08/2019
8 PGS. TS. Nguyễn Thạc Dũng Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/06 - 31/08/2019
9 TS. Nguyễn Tuấn Duy Trường Đại học Tài Chính Marketing 01/06 - 31/07/2019
10 TS. Phạm Hoàng Hà Đại học Sư phạm Hà Nội 01/10 - 31/12/2019
11 TS. Đặng Tuấn Hiệp Đại học Đà Lạt 01/09 - 31/10/2019
12 TS. Lê Thanh Hiếu Trường Đại học Quy Nhơn 01/01 - 31/03/2019
13 TS. Ngô Trung Hiếu Đại học Bách Khoa Hà Nội 01/01 - 31/12/2019
14 TS. Nguyễn Đăng Hợp Viện Toán học, VAST 01/06 - 31/08/2019
15 TS. Nguyễn Đăng Hợp Viện Toán học, VAST 01/09/2018 - 31/03/2019
16 TS. Phạm Việt Hùng Viện Toán học, VAST 01/02 - 30/04/2019
17 TS. Hà Duy Hưng Trường THPT Chuyên - Đại học Sư phạm Hà Nội 05/08 - 31/10/2019
18 GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/09 - 30/11/2019
19 TS. Phan Quốc Hưng Đại học Duy Tân 01/05 - 31/07/2019
20 PGS. TS. Trần Đình Kế Đại học Sư phạm Hà Nội 01/10 - 31/12/2019
21 TS. Trần Vũ Khanh Đại Học Wollongong, Úc 10/12/2018 - 10/02/2019
22 GS. Hà Huy Khoái Đại học Thăng Long 01/10 - 31/12/2019
23 PGS. TS. Lương Đăng Kỳ Đại học Quy Nhơn 01/08 - 31/10/2019
24 TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội 01/03 - 31/05/2019
25 GS. Jean Bernard Lasserre LAAS-CNRS, 7 avenue du Colonel Roche, BP 05/03 - 14/03/2019
26 PGS. Cao Huy Linh Đại học Sư phạm - Đại học Huế 01/03 - 31/05/2019
27 PGS. TS. Ngô Hoàng Long Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 01/02 - 30/04/2019
28 TS. Lâm Hoàng Nguyên Memorial University of Newfoundland-Grenfell Campus 01/06 - 31/07/2019
29 PGS. Sĩ Đức Quang Đại học Sư phạm Hà Nội 01/08 - 31/10/2019
30 TS. Võ Thị Như Quỳnh ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/09 - 31/10/2019
31 PGS. TS. Phạm Tiến Sơn Trường Đại học Đà Lạt 01/01 - 31/03/2019
32 PGS.TS. Nguyễn Sum Đại học Sài Gòn 01/09 - 30/11/2019
33 GS. Hà Huy Tài Đại học Tulane 01/05 - 30/06/2019
34 PGS. TSKH. Trần Văn Tấn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 01/10 - 31/12/2019
35 TS. Nguyễn Như Thắng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 01/05 - 31/07/2019
36 TS. Nguyễn Tất Thắng Viện Toán học, VAST 01/01 - 31/03/2019
37 TS. Nguyễn Thị Thảo Đại học Sư phạm Hà Nội 01/01 - 31/03/2019
38 TS. Ninh Văn Thu ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội 01/06 - 31/08/2019
39 PGS. TS. Phạm Trọng Tiến ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 01/09/2018 - 31/08/2019
40 TS. Đinh Sĩ Tiệp Viện Toán học, VAST 01/01 - 31/03/2019
41 TS. Hồ Minh Toàn Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam 01/01 - 31/03/2019
42 TS. Vũ Mạnh Tới Đại học Thủy lợi 01/10 - 31/12/2019
43 PGS. TS. Dương Anh Tuấn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 01/05 - 31/07/2019
44 TS. Nguyễn Văn Tuyên Đại học Sư phạm Hà Nội 2 01/01 - 31/03/2019
45 TS. Lê Hải Yến Viện Toán học, VAST 01/09/2018 - 31/08/2019