Danh sách các đại biểu

Xem chi tiết danh sách đại biểu tham dự Đại hội Toán học 2013 tại: Danh sách đại biểu


Ghi chú:


D: Tiểu ban Đại số – Hình học – Tô pô


G: Tiểu ban Giải tích toán học


P: Tiểu ban Phương trình vi phân và Phương trình đạo hàm riêng


T: Tiểu ban Toán học rời rạc và Cơ sở toán trong tin học


O: Tiểu ban Tối ưu và tính toán khoa học


X: Tiểu ban Xác suất và thống kê toán học


U: Tiểu ban Ứng dụng toán học


L: Tiểu ban Giảng dạy và Lịch sử toán học


Để số lượng báo cáo tại các tiểu cân đối, Ban tổ chức đã sắp xếp một số báo cáo vào tiểu ban không đúng như Quí vị mong muốn. Rất mong Quí vị thông cảm.


Ban tổ chức đã gửi thư mời tới tất cả các đại biểu đăng ký tham dự có tên trong danh sách trên:


+ Các đại biểu có mã từ VMC001 đến VMC810, Ban tổ chức đã gửi thư mời từ ngày 30/06/2013.


+ Các đại biểu có mã từ VMC811 đến VMC910, Ban tổ chức đã gửi thư mời từ ngày 10/07/2013.