Liên hệ

Mọi liên hệ với Ban tổ chức được thực hiện qua:

Web: http://viasm.edu.vn/hdkh/dhthtq2013 hoặc E-mail: dhthtq2013@viasm.edu.vn

Với đại biểu đã đăng ký, khi liên hệ BTC xin vui lòng ghi mã đại biểu của mình (mã đại biểu được ấn định trong danh sách đại biểu đăng ký 5 ngày sau khi đại biểu đăng ký tham dự).