Đăng ký tham dự và tài trợ

Tại đây

  • Đăng ký tài trợ: trước ngày 25/11/2023
  • Đăng ký tham dự: trước ngày 02/12/20123

(BTC sẽ đóng đăng ký trước thời hạn nếu số lượng đăng ký vượt quá quy mô khoá học).