Nguyễn Thị Lê Hương

Phó Giám đốc (01/02/2013 - 31/01/2018)

ntlhuong AT viasm.edu.vn

- Đại học: 1980, ĐHSP Hà Nội 2

- Tiến sĩ: 1996, ĐHSP Hà Nội

- Chứng chỉ sau đại học về Quản lý giáo dục: 1998, Đại học Reading, Vương quốc Anh

- Chứng chỉ về Quản lý và lãnh đạo đại học: 2005, Bộ Ngoại giao Singapore và Quỹ Hanns Seidel Foundation

- Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo: 2007 – 2013

- Chuyên viên Vụ Sau đại học (nay là Vụ Giáo dục đại học), Bộ Giáo dục và Đào tạo

MỘT VÀI HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

- Được học bổng TCT của Hội đồng Anh, Vương quốc Anh: 1997 – 1998

- Thành viên Ban Tuyển chọn ứng viên đi học thạc sĩ, Dự án Đào tạo giáo viên THCS, Vay vốn ADB No. 1718-VIE(SF): 2000 – 2007

- Ủy viên Thư ký Ban Điều hành Chương trình học bổng Nhà nước: 2000 – 2009

- Thành viên Ban Tuyển chọn ứng viên đi học Thạc sĩ, Dự án Phát triển giáo viên tiểu học, WB\DFID: 2002 – 2006

- Ủy viên thư ký, Ban Chuẩn bị Dự án Giáo dục Đại học 2 vay vốn của Ngân hang thế giới: 2003 – 2007

- Trưởng ban Thư ký Ban Chuẩn bị Đề án của Chính phủ về Đổi mới Giáo dục đai học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020: 2004 – 2005

- Nghiên cứu về Sáng kiến Khoa học Thiên niên ký tại Brazil, Chile và Hoa Kỳ: 2005

- Nghiên cứu về Đại học đẳng cấp quốc tế tại CHLB Đức và Hoa Kỳ: 2006

- Tham gia đoàn Chủ tịch nước thăm Hoa Kỳ và dự Diễn đàn “Đại học động lực của sự phát triển: Diễn đàn cho Chủ tịch nước Việt Nam” tại The New School, New York, Hoa Kỳ: 2007

- Phó trưởng ban Điều hành Dự án Giáo dục đai học Việt Nam – Hà Lan. Điều phối viên hợp phần Chính sách và Quản trị, Dự án Giáo dục đai học 2 (Dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới): 2007 – 2009

- Thành viên Ban Điều hành Đề án Đào tạo theo Chương trình Tiên tiến giai đoạn 2008 – 2015: 2008 – nay

- Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án xây dựng các trường đại học xuất sắc: 2010 – nay

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

1. On the tautness of complex spaces. Global Analysis, 5(1992), 1-12.

2. With Do Duc Thai: A note on the Kobayashi pseudo-distance and the tautness of holomorphic fiber bundles, Ann. Polon. Math. LVIII. 1(1993), 1-5.

3. Sur la conversité des espaces analytiques Banachiques. Paper presented at the International Vietnamese – Franc Workshop on “Complex Analysis of Multi-variables and Singulars’ topo”, Dalat, 22 August – 2 September 1994

4. Generalization of the Riemann theorem on the extension of bounded holomorphics maps, Proceedings, Satellite Workshop Numerical Analysis & Mechanic of Continuos Media. HCM City, 27-29 Dec 1995 , 41-45.

5. With Do Duc Thai: On the tautness and complete hyperbolicity. Presented at the colloquium “Real and Complex Analysis”, Hanoi, 21 December 2000

6. With Arian van Staa: Increasing responsiveness of higher education: first experiences of a Vietnam-Netherlands cooperation project. Ann. Paper presented at the UKFIET conference, Oxford UK 11 – 13 September 2007.

7. Project of 20.000 PhDs training for Vietnam Higher Education Institutions’ teaching staff. Presentation at the Vietnam – New Zealand Education Forum, 5 Dec. 2007..

8. The objectives, goals and status of the Advanced Engineering and Technology Programs collaborate with U.S. Universities.Presentation at the 2007 Engineering and Technology Curriculum Development Workshop, Hanoi University of Technology, 27-28 Dec. 2007.

9. Vietnam Higher Education – Reform for the Nation’s Development. Presentation at the Asia-Pacific Sub-regional Preparatory Conference for the 2009 World Conference on Higher Education “Facing Global and Local Challenges: the New Dynamics for Higher Education”, , Macao SAR, PR China, 24-26 September 2008.

10. Current Vietnam Higher Education Challenges. Presentation at the conference Vietnamese-France “Higher Education and diversity” – Hanoi, 30-31, March 2009..

11. Key orientations to develop Vietnam’s Higher Education to 2020. Presentation at the Malaysia-Vietnam workshop on higher education and developing human capital, Hanoi, June 23-24, 2009.

12. Higher Education Research Policy and Management in Vietnam. Presentation at the First Conference on Pioneering ASEAN Research Clusters Bangkok , 26 – 27 November 2010.

13. Vietnam Higher Education Strategy Orientations. Presentation at the Thai Education Exhibition, Ho Chi Minh City, 15 May 2010.

14. The current initiatives by Vietnamese Government in Higher Education Sector. Presentation at the 2nd Vietnam-Japan University Presidents’ Conference, 12-13 March 2011.

15. University Research Management in Vietnam. Presentation at 7th Back-to-Back Regional Seminar, Mandalay, Myanmar, 16 September 2011

16. Vietnam Higher Education at a glance. Presentation at the Vietnamese-Dane Higher Education Conference, Hanoi 28-29 November 2011..

17. Privatization of Higher Education in Vietnam. Presentation at the South-East Asia Higher Education Forum, Jakarta, 14 May 2012..

18. Vietnam Higher Education overview and future direction. Presentation at the Meet Vietnam-Japan, Tokyo 13 September 2012.

19. Dao Hien Chi: Mô hình đại học nghiên cứu ở Việt Nam. Tạp chí Hoạt động khoa học số tháng 10/2012, trang 44-47.