Bin Gao

NCV (07/09/2023 - 22/09/2023)

Nơi công tác: University of Münster

Vị trí tại Viện: NCV

Điện thoại:

Email: gaobin@lsec.cc.ac.cn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Bin Gao

07/09 tới 22/09/2023: vào làm việc tại viện