Camille Mondon

HV (07/03/2024 - 05/05/2024)

Nơi công tác: Toulouse School of Economics

Vị trí tại Viện: HV

Điện thoại:

Email: camille.mondon@tse-fr.eu

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Camille Mondon

07/03 tới 05/05/2024: vào làm việc tại viện