Chử Văn Tiệp

NCV (01/10/2023 - 30/11/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Vị trí tại Viện: NCV

Điện thoại:

Email: cvtiep@ued.udn.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Chử Văn Tiệp

01/10 tới 30/11/2023: vào làm việc tại viện