Cung Thế Anh

Nghiên cứu viên chính (01/10/2021 - 31/12/2021)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: anhctmath AT hnue.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C201

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Cung Thế Anh

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2019: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/12/2017: vào làm việc tại viện

01/10 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

01/09 tới 30/11/2013: vào làm việc tại viện