Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018)

Nghiên cứu viên cao cấp (01/11/2017 - 30/04/2018)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: ducthai.do AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Đỗ Đức Thái (nhiệm kỳ 2014 -2018)

01/11/2017 tới 30/04/2018: vào làm việc tại viện

01/01 tới 29/02/2016: vào làm việc tại viện

01/12/2012 tới 31/05/2013: vào làm việc tại viện

01/12/2014 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

01/12/2012 tới 31/05/2013: vào làm việc tại viện