Đỗ Việt Cường

Nghiên cứu viên (01/01/2022 - 30/04/2022)

Nơi công tác: Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH QGHN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: vcuong.do AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Đỗ Việt Cường

01/01 tới 30/04/2022: vào làm việc tại viện

01/09/2019 tới 31/03/2020: vào làm việc tại viện

01/09/2018 tới 31/03/2019: vào làm việc tại viện