Đỗ Việt Cường

Nghiên cứu viên - Sau TS (01/09/2019 - 31/03/2020)

Nơi công tác: Đại học KHTN - ĐHQGHN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau TS

Điện thoại:

Email: vcuong.do AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Thời gian hoạt động của Đỗ Việt Cường

01/09/2019 tới 31/03/2020: vào làm việc tại viện

01/09/2018 tới 31/03/2019: vào làm việc tại viện