Dương Việt Thông

Nghiên cứu viên (01/08/2020 - 30/09/2020)

Nơi công tác: Đại học Kinh tế Quốc dân

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: Thongduongviet AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C204

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Dương Việt Thông

01/08 tới 30/09/2020: vào làm việc tại viện

01/08 tới 30/09/2018: vào làm việc tại viện