Jose-Antonio Martin-Fernandez

NCVCC (01/03/2024 - 30/04/2024)

Nơi công tác: Universitat de Girona

Vị trí tại Viện: NCVCC

Điện thoại:

Email: josepantoni.martin@udg.edu

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Jose-Antonio Martin-Fernandez

01/03 tới 30/04/2024: vào làm việc tại viện