Kiều Trung Thuỷ

NCVT (01/09/2023 - 30/11/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: NCVT

Điện thoại:

Email: thuykt@hnue.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Kiều Trung Thuỷ

01/09 tới 30/11/2023: vào làm việc tại viện