Le Van Dinh

(01/05/2024 - 31/07/2024)

Nơi công tác: University of Osnabrueck

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email: dilevan@uos.de

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Le Van Dinh

01/05 tới 31/07/2024: vào làm việc tại viện