Lương Đăng Kỳ

Nghiên cứu viên chính (01/10/2023 - 31/12/2023)

Nơi công tác: Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: luongdangky@qnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lương Đăng Kỳ

01/10 tới 31/12/2023: vào làm việc tại viện

01/11/2021 tới 31/01/2022: vào làm việc tại viện

01/08 tới 31/10/2019: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/07/2016: vào làm việc tại viện