Lương Đức Trọng

NCVT (01/09/2023 - 31/10/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: NCVT

Điện thoại:

Email: trongld@hnue.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lương Đức Trọng

01/09 tới 31/10/2023: vào làm việc tại viện