Ngô Đắc Tuấn

Nghiên cứu viên chính (01/04/2021 - 30/06/2021)

Nơi công tác: CNRS and University of Caen Normandy

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: ngodac AT unicaen.fr

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Thời gian hoạt động của Ngô Đắc Tuấn

01/04 tới 30/06/2021: vào làm việc tại viện

01/06 tới 31/08/2018: vào làm việc tại viện

19/10 tới 30/10/2015: vào làm việc tại viện

22/07 tới 15/08/2013: vào làm việc tại viện