Nguyễn Đức Ngà

HV (01/10/2023 - 31/12/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Phenikaa

Vị trí tại Viện: HV

Điện thoại:

Email: nguyenducnga.math@gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Đức Ngà

01/10 tới 31/12/2023: vào làm việc tại viện