Nguyễn Dương Toàn

Nghiên cứu viên (01/09/2017 - 31/12/2017)

Nơi công tác: Đại học Hải Phòng

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: ngduongtoanhp AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 25

Thời gian hoạt động của Nguyễn Dương Toàn

01/09 tới 31/12/2017: vào làm việc tại viện