Nguyễn Hải Đăng

(15/05/2022 - 15/08/2022)

Nơi công tác: University of Alabama

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email: dangnh.maths AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Hải Đăng

15/05 tới 15/08/2022: vào làm việc tại viện

15/05 tới 15/08/2015: vào làm việc tại viện