Nguyễn Lê Chí Quyết

(01/07/2020 - 31/08/2020)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email: quyet.nguyenlc AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C202

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Lê Chí Quyết

01/07 tới 31/08/2020: vào làm việc tại viện

15/08 tới 29/08/2013: vào làm việc tại viện