Nguyễn Như Thắng

Nghiên cứu viên trẻ (01/05/2019 - 31/07/2019)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: thangnn AT hnue.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Thời gian hoạt động của Nguyễn Như Thắng

01/05 tới 31/07/2019: vào làm việc tại viện