Nguyễn Thị Hoài

Nghiên cứu viên (01/03/2023 - 30/04/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: nthoai0682 AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: B304

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thị Hoài

01/03 tới 30/04/2023: vào làm việc tại viện