Nguyễn Thị Ngọc Giao

NCV-Sau Tiến sĩ (01/01/2024 - 31/12/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Vị trí tại Viện: NCV-Sau Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: ngocgiao185 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thị Ngọc Giao

01/01 tới 31/12/2024: vào làm việc tại viện