Nguyễn Thiệu Huy

Nghiên cứu viên chính (01/12/2019 - 29/02/2020)

Nơi công tác: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: huy.nguyenthieu AT hust.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C13

Máy lẻ: 28

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thiệu Huy

01/12/2019 tới 29/02/2020: vào làm việc tại viện

01/01 tới 30/04/2017: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Lý thuyết định tính đối với các phương trình tiến hóa và ứng dụng

Các phương pháp xấp xỉ và định tính đối với phương trình vi phân và hệ điều khiển