Nguyễn Thu Hà

Nghiên cứu viên trẻ (01/01/2020 - 31/03/2020)

Nơi công tác:

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: ntha2009 AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: C13

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thu Hà

01/01 tới 31/03/2020: vào làm việc tại viện