Nguyễn Thu Hà

Khách mời (01/06/2024 - 31/07/2024)

Nơi công tác:

Vị trí tại Viện: Khách mời

Điện thoại:

Email: ntha2009 AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thu Hà

01/06 tới 31/07/2024: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/03/2020: vào làm việc tại viện