Nguyễn Trung Thành

NCVC (01/09/2023 - 30/11/2023)

Nơi công tác: Trường Đại học Phenikaa

Vị trí tại Viện: NCVC

Điện thoại:

Email: ttnguyen.cs@gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Trung Thành

01/09 tới 30/11/2023: vào làm việc tại viện