Nguyễn Tuấn Duy

Nghiên cứu viên (06/05/2022 - 05/07/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học Tài Chính Marketing

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tuanduy2312 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C301

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Tuấn Duy

06/05 tới 05/07/2022: vào làm việc tại viện

01/06 tới 31/07/2019: vào làm việc tại viện