Nguyễn Tuấn Duy

Nghiên cứu viên trẻ (01/06/2019 - 31/07/2019)

Nơi công tác: Trường Đại học Tài Chính Marketing

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: tuanduy2312 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Tuấn Duy

01/06 tới 31/07/2019: vào làm việc tại viện