Nguyễn Văn Tuyên

Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ (01/07/2020 - 30/06/2021)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Điện thoại:

Email: tuyensp2 AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: C303

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Nguyễn Văn Tuyên

01/07/2020 tới 30/06/2021: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/03/2019: vào làm việc tại viện

01/08 tới 31/12/2014: vào làm việc tại viện