Nguyễn Việt Anh

Nghiên cứu viên cao cấp (01/06/2019 - 31/07/2019)

Nơi công tác: University of Lille (France)

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: vietanh_1974 AT yahoo.fr

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 40

Thời gian hoạt động của Nguyễn Việt Anh

01/06 tới 31/07/2019: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/08/2018: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/08/2015: vào làm việc tại viện