Phạm Tiến Sơn

Khách mời (08/05/2022 - 14/05/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học Đà Lạt

Vị trí tại Viện: Khách mời

Điện thoại:

Email: sonpt AT dlu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: B303

Máy lẻ: 167

Thời gian hoạt động của Phạm Tiến Sơn

08/05 tới 14/05/2022: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/03/2019: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/03/2016: vào làm việc tại viện