Phạm Tiến Sơn

Nghiên cứu viên chính (01/01/2019 - 31/03/2019)

Nơi công tác: Trường Đại học Đà Lạt

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: sonpt AT dlu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Thời gian hoạt động của Phạm Tiến Sơn

01/01 tới 31/03/2019: vào làm việc tại viện

01/01 tới 31/03/2016: vào làm việc tại viện