Phạm Hùng Quý

(01/09/2013 - 30/11/2013)

Nơi công tác: Đại học FPT

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Hùng Quý

01/10/2012 tới 31/01/2013: vào làm việc tại viện

01/09 tới 30/11/2013: vào làm việc tại viện