Phạm Kỳ Anh

Nghiên cứu viên cao cấp (01/11/2021 - 31/01/2022)

Nơi công tác: Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: anhpk AT vnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: A301

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Kỳ Anh

01/11/2021 tới 31/01/2022: vào làm việc tại viện

01/09/2016 tới 31/01/2017: vào làm việc tại viện

01/08/2014 tới 31/01/2015: vào làm việc tại viện