Phạm Ngọc Anh

(01/10/2014 - 31/12/2014)

Nơi công tác: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Ngọc Anh

01/10 tới 31/12/2014: vào làm việc tại viện