Phạm Thành Dương

Nghiên cứu viên (03/01/2021 - 03/02/2021)

Nơi công tác: Đại học Việt Đức

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: duong.pt AT vgu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 64

Thời gian hoạt động của Phạm Thành Dương

03/01 tới 03/02/2021: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/07/2018: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/08/2017: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/08/2014: vào làm việc tại viện