Phạm Thành Dương

Nghiên cứu viên chính (01/07/2024 - 31/08/2024)

Nơi công tác: Đại học Việt Đức

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: ptduong01 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Thành Dương

01/07 tới 31/08/2024: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/07/2022: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/07/2022: vào làm việc tại viện

07/02 tới 06/03/2022: vào làm việc tại viện

03/01 tới 03/02/2021: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/07/2018: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/08/2017: vào làm việc tại viện

01/07 tới 31/08/2014: vào làm việc tại viện