Phạm Thị Yến Anh

Học viên (01/07/2024 - 31/08/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Vị trí tại Viện: Học viên

Điện thoại:

Email: phamthiyenanh@tdtu.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Phạm Thị Yến Anh

01/07 tới 31/08/2024: vào làm việc tại viện