Song-Ying Li

Khách mời (10/07/2024 - 16/07/2024)

Nơi công tác: Department of Mathematics University of California,USA

Vị trí tại Viện: Khách mời

Điện thoại:

Email: sli@uci.edu

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Song-Ying Li

10/07 tới 16/07/2024: vào làm việc tại viện