Tăng Quốc Bảo

Nghiên cứu viên chính (01/07/2024 - 30/08/2024)

Nơi công tác: University of Graz

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: quoc.tang@uni-graz.at

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Tăng Quốc Bảo

01/07 tới 30/08/2024: vào làm việc tại viện