Trần Đình Phụng

Nghiên cứu viên (01/06/2022 - 31/08/2022)

Nơi công tác: Trường Đại học Tài chính - Marketing

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: trandinhphung89 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C302

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Đình Phụng

01/06 tới 31/08/2022: vào làm việc tại viện