Trần Minh Nguyệt

Nghiên cứu viên (01/10/2021 - 31/12/2021)

Nơi công tác: Trường ĐH Thăng Long

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại: B402

Email: tmnguyettlu AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Minh Nguyệt

01/10 tới 31/12/2021: vào làm việc tại viện