Trần Ngọc Tâm

Nghiên cứu viên (01/03/2024 - 30/04/2024)

Nơi công tác: Trường Đại học Cần Thơ

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: tntam@ctu.edu.vn

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Trần Ngọc Tâm

01/03 tới 30/04/2024: vào làm việc tại viện